Menu EN

S360MAG

16 June

Küresel Hedefler etkileşimi

Hepimizin bildiği gibi küresel kalkınma yol haritası Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Eylül 2015'te kabul edilmesiyle belirlendi. Bu Gündem, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ve 169 alt hedefinden oluşuyor. Hedeflerin belirlenmesi ve paydaşlardan da gelen taleplerle politikacılar Gündemin uygulanması ve sürdürülebilir kalkınmada ilerleme kaydedilmesi konusunda baskıyla karşı karşıya kaldılar. Küresel Hedefler kapsamında ilerleme için araçlar ve aslında kompleks bir durum olan kalkınmanın etkin yönetilmesi için bilimsel analizler yapmak gerekiyor. 

Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) yeni yayımladığı raporla SKH'ler arasındaki iç bağlantılar araştırılıyor. SKH'ler arasında sinerji kurularak çalışılması, uzun süreli sonuçlara ulaşılması açısından önem taşıyor. Rapor ile hedeflenenler arasında ise bilim-politika diyaloğunun genişletilmesi ve politikacıların ve diğer paydaşların öncelik ve uygulama stratejileri benimsemeleri önemli başlangıç noktası olarak görülüyor. Tüm hedefler için olmasa da çoğu hedef doğrultusunda verimli yönetim sistemlerinin ve ortaklıkların oluşturulması, entelektüel ve finansal kaynakların bulunarak ilerlenmesi etkin ve tutarlı uygulamalara yardımcı olacaktır.

Hedeflerin en önemli özelliği birbirleriyle etkileşim halinde anlam kazanmaları. Aralarındaki pozitif ve negatif etkileşimi anlamak; Hedeflerin kalkınma konusunda sunduğu potansiyelleri ortaya çıkarmak ve bir alanda kaydedilen ilerlemenin diğer alanlarda ortaya çıkarabileceği gerilemenin önüne geçmek bakımından ön plana çıkıyor. Bu anlamda ortak bir terminoloji kullanılarak Hedefler arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve puanlandırılması tahmin edildiğinden daha fazla değer taşıyor. Bu yolla çok disiplinli ve çok farklı sektörü ilgilendiren müzakerelerin gerçekleşmesi sağlanabileceği gibi uzman olunan alanlardaki bilgi ve deneyimlerin birleştirilmesini de sağlanacak.

Rapor sonucunda SKH etkileşim metodolojisinde şu sonuçlar öne çıkmıştır;

·      SKH 2, 3, 7 ve 14'ün diğer Hedeflerle en çok sinerji yaratılan hedefler olduğu ortaya çıkmıştır.

·      Hedefler arasındaki etkileşim 7 (-3 ve +3 arasında) puan bazında ölçülmüş ve rapor genelinde ortalama verilen puan +2 (kuvvetlendirici) olmuştur.

·      Rapor ile toplamda 316 alt hedef bazında etkileşim kaydedilmiş, bu etkileşimlerden 238'i pozitif, 66'sı negatif ve 12'si nötr olarak ölçülmüştür.

·      Hedefler arasında hiç temel uyumsuzluk bulunmamıştır. Bu demek oluyor ki 2030 Gündemi'nde bulunan hiçbir hedef başka bir hedefe ulaşılmasını imkansız hale getirmiyor.

Yapılan değerlendirmeyi şöyle bir örnekle açıklamak isteriz; 

Temiz enerjinin hava kalitesi ve sağlık üzerine etkisi

Sürdürülebilir enerjiye yapılan yatırımlar hem karbon nötr bir ekonomi için öne çıkıyor hem de kirliliğe sebep olmuyor. Bu demek oluyor ki, enerjiye erişimin arttırılması (hedef 7.1), tüm enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin oranının arttırılması (hedef 7.2) ve enerji verimliliğinin desteklenmesi (hedef 7.3) eş zamanlı olarak hava kirletici emisyonların azalmasını sağlayacaktır. Küresel Hedef 7 ile Hedef 3.9 arasında kuvvetlendirici bir ilişki ölçülmüş ve +2 puanı verilmiştir. Ama Hedef 7'ye ulaşılması Hedef 3.9'un kapsamında olan hava kalitesine ulaşılmada tek başına yeterli olmayabilir. Bu yolda Hedef 3'e erişmek için kirlilik kontrol teknolojilerinin geliştirilmesi ve tedbirlerin alınması gerekebilir.

PAYLAŞ: