Menu EN

S360MAG

13 October

Borsaların Sürdürülebilirliğe ilişkin Durum Raporu

2009'dan bu yana Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (SSE), daha sürdürülebilir sermaye piyasaları geliştirmek için borsalarla birlikte çalışıyor. Bu piyasaları yaratmak için de sürdürülebilir kalkınmanın ekonomiye tam olarak entegre edilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) benimsenmesiyle birlikte, piyasalar, sürdürülebilir piyasaların ve toplumun yaratılmasına katkıda bulunmak için uluslararası kabul edilmiş bir çerçeveye sahipler.

Bu doğrultuda, “2016 SSE Report on Progress Overview” (2016 Sürdürülebilir Borsalar Gelişimine Genel Bakış) adlı rapor yayımlandı. Rapor, BM Sürdürülebilir Borsalar Girişimi’nin (SSE) kurucuları arasında yer alan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), UN Global Compact, BM Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve BM Sorumlu Yatırım İlkeleri (UN PRI) tarafından çok taraflı olarak hazırlandı.

Rapor, borsaların ve düzenleyici otoritelerin uyguladıkları sürdürülebilirlik girişimlerinin düzenli olarak resmini veriyor. Aynı zamanda, uygulanmakta olan iyi örnekleri, eğilimleri, fırsatları ve zorlukları irdeleyerek borsalar, menkul kıymet düzenleyicileri, politika oluşturucular, şirketler ve yatırımcılar arasında çıkartılan derslerin paylaşılmasını teşvik edilmesi hedefleniyor.

Raporda borsalar çeşitli kriterler bakımından detaylı olarak inceleniyor. Bu kriterlerin bir kısmını borsaları karşılaştırmak için kullanılan genel kriterler, diğer kısmını sürdürülebilirlik açısından önem taşıyan ÇYS kriterleri oluşturuyor. Buna göre, 82 borsanın Çevre-Sosyal-Yönetişim (ÇSY) uygulamalarının incelenmesi üzerine, borsaların giderek daha sürdürülebilir sermaye piyasalarının yaratılmasına katkıda bulunacak eylemler gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Bu kriterlere ve 82 borsa arasından kriteri karşılayan borsaların sayıları şu şekilde:Kriterlerin açılımına, uygulama rehber ve prensiplerine ve uygulamalarına rapor içeriğinde yer veriliyor. Raporun birinci bölüm sonundaysa düzenleyici otoritelerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

Raporun ikinci bölümünde, borsalar temel alınarak seçilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri inceleniyor. Bu hedefler:

5. Hedef: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

8. Hedef: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

12. Hedef: Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

13. Hedef: İklim Eylemi

17. Hedef: Hedefler için Ortaklıklar

olarak belirlendi.  

SKH’ne ulaşmak, yılda 5-7 trilyon ABD doları olarak tahmin edilen önemli bir finansman gerektiriyor. Bununla birlikte, kamu finansmanı ve kalkınma yardımı önemini korurken, yatırım ölçeği itibarıyla özel sermayenin akışına da ihtiyaç duyuluyor.

SKH önümüzdeki on yıl için küresel bir kalkınma stratejisi sağlıyor. Raporda yer alan öneriler ÇSY raporlama rehberini uygulamadan, cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmeye ve yeşil tahvilleri listelemeye değişen başlıklarda çeşitlilik gösterirken, borsaların bu tavsiyeleri uygulayarak, daha istikrarlı sermaye piyasaları ve sürdürülebilir bir toplum yaratmada liderlik rolünü üstlenebileceği vurgulanıyor.

Raporun ikinci bölümünde, daha sürdürülebilir bir finans sistemine geçilmesi için pazar teşviklerinin uzun vadeli değerlerle uyumlu olması ve ÇSY konularının standart uygulamalara entegre edilmesi gerektiği; SKH’nin birçok ÇSY faktörünün ana hatlarını belirlediği ve bunlara yönelik çerçeve sağladığı belirtiliyor. Ayrıca, hedeflerle ilgili içeriği yer verilirken, yine hedef bazında borsalar tarafından gerçekleştirilen ve gelecekte yapılması hedeflenen uygulamalar ele alınıyor. Örneğin, Johannesburg Borsası, Güney Afrika’da ÇSY bilgileri ile raporlama kültürü oluşturuyor. Amman Borsası ise cinsiyet çeşitliliğinin Ürdün’deki şirketlerin performansı üzerine etkisini ölçmek için bir çalışma gerçekleştirdi. Oslo Borsası da ayrı bir yeşil tahvil listesi sağlayan ilk borsa oldu.

Son olarak, raporun bütününde yatırımcı, standart oluşturucu, sivil toplum kuruluşları ve borsaların görüş ve açıklamaları naklediliyor.

PAYLAŞ: