Menu EN

HİZMETLERİMİZ

ARAŞTIRMA

& ANALİZ

İÇGÖRÜ& ANALİZ
ETKİ STRATEJİSİ & UYGULAMA
ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
FİKİR ÖNDERLİĞİ
SOSYAL İNOVASYON & FAYDA ODAKLI ÜRÜN/HİZMET TASARIMI

DANIŞMANLIK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ
AMACA YÖNELİK KONUMLANDIRMA
SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKA YÖNETİMİ
STRATEJİ UYGULAMA VE AKTİVASYON
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE İLETİŞİMİ
SORUMLU YATIRIM UYGULAMALARI
GAYRİ MADDİ VARLIK DEĞERLEMESİ
ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM (ÇSY) PERFORMANS YÖNETİMİ
HALKA ARZA HAZIRLIK
ÖĞRENEN ORGANİZASYONLAR
DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK

DANIŞMANLIK

Sürdürülebilirlik stratejisi
Amaca yönelik konumlandırma
Sürdürülebilir marka yönetimi
Strateji uygulama ve aktivasyon
Sürdürülebilirlik raporlaması ve iletişimi
Sorumlu yatırım uygulamaları
Gayri maddi varlık değerlemesi
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (çsy) performans yönetimi
Halka arza hazırlık
Öğrenen organizasyonlar
Dönüşümsel liderlik

ARAŞTIRMA

& ANALİZ

İçgörü& analiz
Etki stratejisi & uygulama
Etki değerlendirmesi
Fikir önderliği
Sosyal inovasyon & fayda odaklı ürün/hizmet tasarımı